Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Sdílet

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je Mgr. Zdeněk Veselý

 1. GiTy, a.s., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 253 02 400, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2017 („Správce“), zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů a uchazečů o zaměstnání, kteří jsou fyzickými osobami („subjekty údajů“). Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů působícího u Správce, a to na e-mailové adrese dpo@gity.cz.
 2. Správce bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů a dále údaje shromážděné Správcem při uzavření a plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů („smlouva“).
 3. Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely:
  1. plnění smlouvy či smluv uzavřených se subjektem údajů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);
  2. dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady);
  3. určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
  4. zasílání obchodních sdělení na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu;
  5. provádění výběrových řízení na zaměstnance na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR, přičemž oprávněný zájem Správce spočívá v zájmu na personálním zajištění svého provozu.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:
  1. k účelu podle čl. 3.1 výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle článku 3.2 a/nebo 3.3 výše;
  2. k účelu podle čl. 3.2 výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce;
  3. k účelu podle čl. 3.3 výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle čl. 3.3 výše před skončením takového řízení;
  4. k účelu zasílání obchodních sdělení podle čl. 3.4. tohoto dokumentu budou osobní údaje zpracovávány po dobu existence vztahu mezi Společností a subjektem údajů (tedy po dobu, po kterou bude osoba evidována jako zákazník či dodavatel Společnosti) či do doby, než vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním, a to podle toho, který okamžik nastane dříve
  5. k účelu výběrového řízení podle čl. 3.5. tohoto dokumentu budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení a v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů následně po dobu 12 měsíců od udělení takového souhlasu. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle článku 3.2 a/nebo 3.3 výše.
 5. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl. 4 výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby).
 6. Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Jedná se zejména o účetní firmu, která vede účetnictví a externího poskytovatele právních služeb. Údaje uchazečů o zaměstnání však nejsou tímto způsobem předávány.
 7. V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR) a právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR). Subjekt údajů může rovněž kdykoliv odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, tímto však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu do doby jeho odvolání.
 8. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 9. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale Správce tyto údaje potřebuje k uzavření a plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů.
 10. Uzavřením smlouvy se Správcem subjekt údajů potvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto dokumentu a že Správce vůči němu splnil informační povinnost podle GDPR.