Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Sdílet

Společnost GiTy, a.s., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 253 02 400, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2017 (dále jen „Správce“), má zájem uchovávat a zpracovávat informace o subjektu, který projevil zájem o obchodní spolupráci se Správcem (dále jen „Partner“) pro účely případného oslovování Partnera k obchodní spolupráci se Subjektem v budoucnu.

Osobní údaje Partnera budou zpracovávány (a) v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů Partnera a dalších informací, které Partner poskytl Správci ve vyplněném formuláři, a (b) po dobu do uplynutí 24 měsíců od udělení tohoto souhlasu Partnerem. Osobní údaje Partnera nebudou na základě tohoto souhlasu poskytovány třetím stranám, ani předávány do třetích zemí.

Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Partner má právo tento souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě tohoto souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Partner má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Partner má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má Partner právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci.

Případné dotazy, žádosti či námitky ohledně prováděného zpracování osobních údajů může Partner uplatnit též u pověřence pro ochranu osobních údajů působícího u správce, a to na emailové adrese: dpo@gity.cz.

Pokud se Partner domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost Partnera shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Partnera podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.