Politika systému integrovaného managementu

Politika systému integrovaného managementu

Sdílet

Společnost GiTy poskytuje služby v oblasti ICT se zaměřením na budování informačního a komunikačního prostředí umožňujícího přenos dat, hlasu a obrazu. GiTy poskytuje telekomunikační služby na vlastní technologické infrastruktuře prostřednictvím pozemní sítě a  satelitního připojení.

Cílem GiTy je poskytnout zákazníkům hodnotu v podobě služby, tak aby byla v souladu s jejich očekáváním a smluvními podmínkami.

GiTy, a.s. i všichni její pracovníci cítí odpovědnost za kvalitu ve všech činnostech společnosti, za kvalitu životního prostředí ve všech regionech svého působení, za dodržování zásad při ochraně informací a za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

V rámci politiky IMS se zavazujeme k:

 • poskytování hodnot zákazníkům v podobě služeb, v souladu s požadavky, v definované kvalitě, ve stanovené době s cílem zajištění maximální spokojenosti zákazníka
 • poskytování služeb ve shodě se smluvními požadavky zákazníků z hlediska plnění definovaných SLA (Service Level Agreement) i ochrany informací
 • aktivnímu přístupu při řešení provozních událostí a nových potřeb zákazníků
 • udržování a zlepšování povědomí a odborné způsobilosti všech zaměstnanců participujících na poskytování služeb
 • důslednému plnění požadavků platné legislativy, norem a jiných souvisejících požadavků
 • realizování hospodárných a preventivních opatření v oblasti spotřeby energií, vzniku a využití odpadů
 • pravidelnému vyhodnocování vlivů naší společnosti na ŽP a snižování dopadů činností GiTy na ŽP
 • trvalé podpoře a spoluúčasti všech pracovníků GiTy v posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví, majetek společnosti, bezpečné a zdravé pracovní podmínky, předcházení vzniku úrazů a poškození zdraví a to nejen formou odstraňování nebezpečí, snižováním rizik
 • soustavnému vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik bezpečnosti informací, specifikaci hrozeb a přijímání preventivních opatření
 • zvyšování úrovně bezpečnosti informací a služeb
 • neustálému zlepšování IMS

David Janoušek
předseda představenstva GiTy, a.s. 

V Brně dne 20. 1. 2021