Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Sdílet
 1. GiTy – Slovensko, a.s., so sídlom Jilemnického 8, 036 01 Martin, IČO: 36 378 143, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka 10070/L („Prevádzkovateľ„), spracováva osobné údaje svojich obchodných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami („dotknuté osoby„). Dotknuté osoby môžu v otázkach spracovania svojich osobných údajov kontaktovať zodpovednú osobu pôsobiacu u Prevádzkovateľa, a to na e-mailovej adrese dpo@gity.sk.
 2. Prevádzkovateľ bude spracovávať identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby a ďalej údaje zozbierané Prevádzkovateľom pri uzavretí a plnení zmluvy uzavretej s dotknutou osobou („zmluva„).
 3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby na účely:
  1. plnenie zmluvy či zmlúv uzatvorených s dotknutou osobou, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( „GDPR„);
  2. dodržanie právnej povinnosti Prevádzkovateľ stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť Prevádzkovateľa uchovávať účtovné a daňové doklady);
  3. určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov Prevádzkovateľa, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
  4. zasielanie obchodných informácií na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa spočívajúceho v priamom marketingu.
 4. Osobné údaje budú spracúvané len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracúvania. S ohľadom na vyššie uvedené:
  1. na účel podľa čl. 3.1 vyššie budú osobné údaje spracúvané do zániku záväzkov zo zmluvy. Tým nie je dotknutá možnosť Prevádzkovateľa tieto osobné údaje následne ďalej spracúvať (v nevyhnutnom rozsahu) na účel podľa článku 3.2, 3.3 a/alebo 3.4 vyššie;
  2. na účel podľa čl. 3.2 vyššie budú osobné údaje spracúvané po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti Prevádzkovateľa;
  3. na účel podľa čl. 3.3 vyššie budú osobné údaje spracúvané do uplynutia 5. kalendárneho roka nasledujúceho po zániku záväzkov zo zmluvy. V prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené práva alebo povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k príslušnej dotknutej osobe, neskončí doba spracúvania osobných údajov na účel podľa čl. 3.3 vyššie pred skončením takéhoto konania;
  4. k účelu zasielania obchodných oznámení podľa čl. 3.4. tohto dokumentu budú osobné údaje spracúvané do doby, než dotknutá osoba vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracovaním.
 5. Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí doby spracúvania podľa čl. 4 vyššie budú príslušné osobné údaje, u ktorých pominul účel ich spracovania, anonymizované či zlikvidované (rezaním alebo iným spôsobom, ktorý zabezpečí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť zoznámiť neoprávnené osoby).
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje príjemcom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracúvaní osobných údajov a ktorí budú pre Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje ako jeho sprostredkovatelia.
 7. V súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov majú dotknuté osoby viacero práv vrátane práva požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR), ich opravu alebo vymazanie (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR), prípadne obmedzenie spracovania (za podmienok čl. 18 GDPR). Dotknutá osoba má ďalej právo namietať proti spracúvaniu (za podmienok čl. 21 GDPR) a právo na prenosnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR).
 8. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak bude žiadosť dotknutej osoby uznaná za oprávnenú, Prevádzkovateľ okamžite odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá možnosť dotknutej osoby podať sťažnosť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 9. Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba nemá zákonom uloženú povinnosť osobné údaje poskytnúť, ale Prevádzkovateľ tieto údaje potrebuje k uzavretiu a plneniu zmluvy uzavretej s dotknutou osobou.
 10. Uzatvorením zmluvy s Prevádzkovateľom dotknutá osoba potvrdzuje, že sa zoznámila s informáciami o spracúvaní osobných údajov uvedenými v tomto dokumente a že Prevádzkovateľ voči nej splnil informačnú povinnosť podľa GDPR.