Služby servisu a technickej podpory

S cieľom poskytovať našim zákazníkom čo najefektívnejšie služby riadenia komunikácie náš tím neustále monitoruje merateľné parametre. Výsledkom sú úspory investičných a prevádzkových nákladov.

Rozsah služieb vyplýva z požiadaviek na funkčnosť informačných a komunikačných technológií. Požiadavky sú rozpracované do konkrétnych merateľných parametrov, ktoré sa premietajú do dohody o úrovni služieb (SLA). Ich plnenie je monitorované, vyhodnocované a vykazované 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. To nám umožňuje zaručiť efektívne a vždy spoľahlivé riadenie komunikácie.

Nepretržité monitorovanie dátovej siete a riešenie neočakávaných incidentov zabezpečuje naše monitorovacie a servisné centrum. Vyškolení operátori vykonávajú kontroly dátovej komunikácie a proaktívne hlásia akékoľvek neštandardné situácie kontaktnému miestu zákazníka. Monitorovacie centrum tiež pravidelne informuje zákazníka o stave dátovej siete (vrátane správy SLA). V rámci kontroly kvality poskytovaných služieb aktivujeme zákazníkom prístup do webovej aplikácie, ktorá im umožňuje jednoducho a prehľadne sledovať správanie celej siete.

Pre koho je táto služba vhodná?

Technické varianty

a)      Výmena HW

V rámci služby výmeny HW využívame vlastný servisný sklad spoločnosti GiTy na uvedenie siete do prevádzky podľa dohodnutej SLA. Rýchlo a efektívne obnovujeme funkčnosť siete podľa parametrov dohodnutých v nadväzujúcich servisných programoch a v prípade poruchy spôsobenej HW poruchou ju nahradíme náhradným kusom. Výmena zariadenia zahŕňa konfiguráciu vymeneného prvku a jeho integráciu do siete. Po ukončení servisného zásahu náš servisný technik odvezie chybný kus do servisného strediska, kde s dodávateľom vybavíme reklamáciu. Po vybavení reklamácie u dodávateľa vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na výmene náhradného kusu v dohodnutej lehote.

b)     Servisný program

Naše monitorovacie a servisné centrum poskytuje služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni, monitoruje dátovú komunikáciu a okamžite rieši všetky incidenty. Uložené monitorovacie údaje sa potom používajú na generovanie štatistík o prevádzke, zaťažení, chybovosti atď. Na správu a monitorovanie koncových bodov používajú naši odborne vyškolení operátori nezávislé aplikácie, ako sú Spektrum®, OneClick®, PRTG Networkmonitor® a SNMPC®.

Monitorovacie centrum pracuje proaktívne a rieši všetky problémové situácie hneď pri ich prvom zistení. Náš vlastný technický personál pozostáva zo systémových špecialistov, ktorí vykonávajú služby konfigurácie, ladenia a údržby, rovnako ako centrum dohľadu nepretržite.

Naše monitorovacie centrum môžete kedykoľvek kontaktovať:

V prípade HW problému vymeníme chybné zariadenie servisným kusom (program výmeny HW) a uvedieme celú sieť do prevádzky podľa parametrov SLA vo vybranom servisnom programe.

Profil starostlivosti

Profil starostlivosti je zameraný na profylaxiu a udržiavacie činnosti. Prostredníctvom svojich programov predlžujeme životnosť sieťových prvkov a chránime vložené investície. Okrem toho v pravidelných intervaloch udržiavame zálohy konfigurácií prvkov, aby sme sa počas servisných činností mohli rýchlo vrátiť do funkčného stavu.

Profil starostlivosti zahŕňa najmä tieto činnosti:

a)      Správa konfigurácie, optimalizácia a zálohovanie

V rámci starostlivosti o komunikačnú a IT infraštruktúru pravidelne zálohujeme konfigurácie jednotlivých sieťových prvkov. Správa a optimalizácia konfigurácií sú nevyhnutnými podmienkami na rýchle obnovenie plnej funkčnosti siete. V prípade poruchy aktívnych sieťových prvkov ich rýchlo vymeníme, obnovíme pôvodnú konfiguráciu a nahradený prvok znovu začleníme do komunikačnej infraštruktúry, čím minimalizujeme vplyv výpadku na prevádzku spoločnosti.

b)     Updaty a upgrady (maintenance SW)

V rámci údržby vykonávame pravidelné aktualizácie a aktualizácie softvéru. Tým sa predchádza vzniku bezpečnostných a funkčných incidentov.

O technickú a konfiguračnú časť siete zákazníka sa vždy stará pridelený systémový inžinier (technický garant), ktorý pri každej zmene spracováva a aktualizuje údaje o topológii a službách zákazníka. Vďaka týmto údajom majú systémoví inžinieri, ktorí zabezpečujú nepretržitú dostupnosť a servis pre Českú a Slovenskú republiku, prehľad o aktuálnom technickom stave siete zákazníka.

c)      Preventívne prehliadky a údržba

Preventívne prehliadky zahŕňajú najmä čistenie zariadenia od prachu, ktoré zabraňuje nežiaducemu prehrievaniu prvkov. Pravidelné preventívne kontroly a následná údržba proaktívne zabraňujú poruchám siete. Predchádzanie výpadkom komunikácie má pozitívny vplyv na chod vašej spoločnosti a znižuje straty spôsobené výpadkami komunikácie.

d)     Reporting

V mesačných intervaloch poskytujeme našim zákazníkom správy o úrovni SLA v dátovej sieti prostredníctvom e-mailu a vo formáte PDF. Okrem toho má zákazník cez internet prístup k rozhraniu na online monitorovanie štatistík prístupových liniek jednotlivých lokalít, kde je možné nastaviť parametre monitorovania podľa požiadaviek zákazníka (zaťaženie – okamžité, strednodobé a dlhodobé; chybovosť; oneskorenie paketov).

Zistíte viac o našich produktoch a službách...

Nechte nás na seba kontaktovať, zavoláme Vám

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Potrebujete od nás nezáväznú ponuku služieb?

Napíšte nám, ktorá služba Vás zaujíma...

Kontaktujte nás